دانلود بازی جدید اندروید بیگ گیــــــــم یک سایت برای دانلود بازی های اندروید است و شما با بیگ گیم قادر خواهید بود انواع بازی ها را دانلود کنید . این وبسایت قصد دارد بهترین دریچه برای ورود شما به دنیای Android و Ios باشد و شما را در زمینه بازی های اندروید همراهی کند . امیدواریم به ما این افتخار را بدهید و ما را همراهی کنید . رفع مشکل سایت : support@ionicode.ir تبلیغات در سایت : ads@ionicode.ir http://bigames.mihanblog.com 2018-05-26T13:01:48+01:00 text/html 2018-05-26T08:14:34+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Grim Soul: Dark Fantasy Survival برای اندروید نسخه 1.0.7 http://bigames.mihanblog.com/post/744 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327489518/grim_soul_dark_fantasy_survival.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی جذاب و اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهمی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته باشید بازی به صورت آنلاین است و<font color="#990000"> <font color="#CC0000">نیازمند اتصال به اینترنت</font></font> دارد.<br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Grim Soul is a free-to-play dark fantasy survival MMORPG.">گریم روح MMORPG بقای فانتزی تاریک رایگان است. </span><span title="A once-prosperous Imperial province, the Plaguelands are now covered in fear and darkness.">یک استان مرموز یکبار، پرچم ها اکنون در ترس و تاریکی قرار دارند. </span><span title="Its inhabitants have turned into endlessly wandering souls.">ساکنان آن به روح بی سر و پا سرگردان تبدیل شده اند. </span><span title="Your goal is to survive as long as you can in this dangerous land.">هدف شما این است که تا زمانی که شما می توانید در این زمین خطرناک بمانید. </span><span title="Collect resources, build a fortress, defend yourself from enemies, and survive combat with zombie-knights and other monsters in this new Souls-like game! ">جمع آوری منابع، ساختن یک قلعه، دفاع از دشمنان خود و زنده ماندن در جنگ با شوالیه های زامبی و دیگر هیولاها در این بازی جدید مانند ارواح!<br><br></span><span title="● EXPLORE NEW LANDS ">● زمین های جدید را کشف کنید<br><br></span><span title="Explore lands afflicted by the Grey Decay.">کاوش زمین هایی که تحت تأثیر پراکندگی خاکستری قرار دارند. </span><span title="Discover mysterious Places of Power.">کشف مکان های قدرتمند اسرار آمیز. </span><span title="Try infiltrating ancient dungeons and other survivors’ castles to obtain the most valuable resources. ">برای به دست آوردن منابع با ارزش ترین، سلاح های باستانی و دیگر قلعه های بازماندگان را نفوذ کنید.<br><br></span><span title="● LEARN CRAFTING ">● یادگیری نقاشی<br><br></span><span title="Build workbenches and craft new resources.">کارگاه های ساخت و تولید منابع جدید. </span><span title="Discover new designs and create realistic medieval weapons and armor to battle with the Plaguelands’ most dangerous inhabitants. ">کشف طرح های جدید و ایجاد سلاح های قرون وسطایی واقعی و زره پوش برای نبرد با خطرناک ترین ساکنان Plaguelands.<br><br></span><span title="● IMPROVE YOUR CASTLE ">● قصر شما را بهبود بخشد<br><br></span><span title="Build a sound foundation for defenses against the undead and other survivors.">یک پایه صحیح برای دفاع در برابر ارواح و دیگر بازماندگان ایجاد کنید. </span><span title="Defend your citadel, construct and place traps for uninvited guests.">دفاع از قلعه خود را، ساخت و تله برای مهمانان ناخواسته. </span><span title="But don’t forget to explore your enemies’ territory to collect valuable loot. ">اما فراموش نکنید که قلمرو دشمنان خود را برای جمع آوری غارت ارزشمند مورد بررسی قرار دهید.<br><br></span><span title="● DEFEAT ENEMIES ">● DEFEAT دشمنان<br><br></span><span title="Morning star?">ستاره صبح؟ </span><span title="Halberd?">هالبرد؟ </span><span title="Maybe an arbalet?">شاید یک ارابه؟ </span><span title="Choose from an arsenal of deadly weapons.">از یک زرادخانه سلاح های مرگبار را انتخاب کنید. </span><span title="Deal critical hits and evade enemy attacks.">مقابله با بحران ها و جلوگیری از حملات دشمن. </span><span title="Use different fighting styles.">از سبک های مختلف مبارزه استفاده کنید. </span><span title="Find an effective strategy for wielding every type of weapon! ">یافتن یک استراتژی موثر برای استفاده از هر نوع سلاح!<br><br></span><span title="● SADDLE YOUR HORSE ">● اسب سواری خود را<br><br></span><span title="Build a stable and don’t miss your chance to gallop into battle against hordes of undead on your war horse or ride through a grim medieval landscape.">ایجاد یک پایدار و شانس خود را برای از دست دادن در برابر نزاع انبوهی از ارواح در جنگ اسب خود و یا سوار شدن از طریق چشم انداز قرون وسطایی قرون وسطایی را از دست ندهید. </span><span title="You can build a boat, a cart, and even a carriage – if you can obtain the necessary parts. ">شما می توانید یک قایق، یک سبد خرید و حتی یک حامل را بسازید - اگر بتوانید قطعات لازم را بدست آورید.<br><br></span><span title="● OVERCOME HARDSHIP ">● هزینۀ بیش از حد<br><br></span><span title="Life in the Plaguelands is solitary, poor, nasty, brutish and short.">زندگی در Plaguelands تنفر، فقیر، تند و زننده، خشن و کوتاه است. </span><span title="Hunger and thirst will kill you faster than cold steel in this sinister medieval MMORPG.">گرسنگی و تشنگی شما را سریعتر از فولاد سرد در این MMORPG قرون وسطایی ناخوشایند می کشند. </span><span title="Conquer nature, hunt dangerous animals, prepare their meat over an open fire, or kill other survivors to replenish your reserves. ">تسخیر طبیعت، شکار حیوانات خطرناک، گوشت خود را بیش از یک آتش باز کنید، یا دیگر بازماندگان را برای پر کردن ذخایر خود بکشید.<br><br></span><span title="● BEFRIEND THE RAVENS ">● RAVENS را از بین ببرید<br><br></span><span title="Build a raven cage and these smart birds will be your messengers.">یک قفس گاو را بسازید و این پرندگان هوشمند رسولان شما خواهند شد. </span><span title="Watch the skies.">آسمان را تماشا کن </span><span title="Ravens always circle over something of interest.">قورباغه ها همیشه از چیزهایی که مورد توجه هستند دوری می کنند. </span><span title="And that which ravens take interest in will always be of interest for a lonely Exile. ">و آنچه که گاوها علاقه مند می شوند، همیشه برای یک تبعید تنهایی اهمیت دارند.<br><br></span><span title="● JOIN A CLAN ">● پیوستن به قبیله<br><br></span><span title="A clan will increase your chances of surviving one more day in this cruel and bitter medieval world.">یک قبیله شانس خود را برای زنده ماندن یک روز دیگر در این جهان بی رحمانه و تلخ قرون وسطایی افزایش می دهد. </span><span title="Call your brothers in arms to cut down damned knights and bloodthirsty witches. ">برادران خود را در آغوش ببرید تا شوالیه های دزدان دریایی و جادوگران متفکر را برید.<br><br></span><span title="● PREPARE FOR THE NIGHT ">● آماده شدن برای شب<br><br></span><span title="When night descends, darkness floods the world, and you’ll need light to escape the terrifying Night Guest. ">وقتی شب برمی گردم، تاریکی جهان را سیل می کند و شما باید نور را برای فرار از شب مهیج وحشتناک بخواهید.<br><br></span><span title="● RECEIVE REWARDS ">● دریافت حقوق و دستمزد<br><br></span><span title="You may feel alone, but you are not.">شما ممکن است احساس تنهایی کنید، اما شما نیستید. </span><span title="There’s always something to do.">همیشه چیزی برای انجام دادن وجود دارد </span><span title="Complete quests that bring ravens and receive rewards.">ماموریت های کامل که موجب برانگیختن و دریافت پاداش می شوند. </span><span title="Take every chance – that’s the best strategy for survival in the grim reality of this forgotten kingdom. ">هر فرصتی را بیاورید - این بهترین استراتژی برای زنده ماندن در واقعیت وحشتناک این پادشاهی فراموش شده است.<br><br></span><span title="● SOLVE THE MYSTERY ">● حل مسئله را حل کنید<br><br></span><span title="Search for letters and scrolls to learn about the Empire’s ancient history.">جستجو برای حروف و کتیبه ها برای یادگیری در مورد تاریخ باستان امپراتوری. </span><span title="Find keys to solving the mystery of your past and the truth behind this unfolding catastrophe. ">پیدا کردن کلید برای حل رمز و راز از گذشته و حقیقت پشت این فاجعه آشکار.<br><br></span><span title="Life in the Plaguelands is a constant battle not only with hunger and thirst but with hordes of undead and cursed beasts.">زندگی در طوفان نبرد ثابت است نه تنها با گرسنگی و تشنگی بلکه با انبوهی از جانوران نابغه و لعنت. </span><span title="Conquer nature and fight in this action RPG for real heroes.">طبق شکل قرار گرفتن و مبارزه در این بازی RPG برای قهرمانان واقعی. </span><span title="Become a legend!">تبدیل به یک افسانه! </span><span title="Storm enemy castles, collect loot, and rule the Plaguelands from an iron throne! ">قلعه های دشمن طوفان، جمع آوری غارت، و حکومت طوایف از تخت آهن!<br><br></span><span title="Grim Soul is a free-to-play MMORPG, but it contains in-game items that can be purchased.">Soul Grim یک MMORPG رایگان برای بازی است، اما شامل موارد در بازی است که می تواند خریداری شود. </span><span title="You must be at least 13 years of age to download this game and begin your adventures in Grim Soul.">شما باید حداقل 13 ساله باشید تا این بازی را دانلود کنید و ماجراهای خود را در روح گریم آغاز کنید. </span><span title="Your strategy for survival will determine everything.">استراتژی شما برای بقا همه چیز را تعیین خواهد کرد. </span><span title="Begin your journey and become a hero in a brutal game for fearless warriors. ">شروع سفر خود و تبدیل شدن به یک قهرمان در یک بازی وحشیانه برای جنگجویان بی دقت است.</span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Begin your journey and become a hero in a brutal game for fearless warriors. "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Begin your journey and become a hero in a brutal game for fearless warriors. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 1.0.7:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="– Game translated to French ">- بازی به زبان فرانسه ترجمه شده است<br></span><span title="– Raid neighbors’ castles with the help of bombs ">- قلعه همسایگان حمله با کمک بمب<br></span><span title="– Ingredients for crafting powder added to Night Cache and enemy looting ">- مواد تشکیل دهنده برای ساخت پودر اضافه شده به غار شب و غارت دشمن<br></span><span title="– New, special enemy: Witch ">- جدید، دشمن ویژه: جادوگر<br></span><span title="– Ability to unbind progress and restart ">- امکان لغو پیشرفت و راه اندازی مجدد<br></span><span title="– Day/Nighttime changes on global map ">- تغییرات روز / شب در نقشه جهانی<br></span><span title="– Simplified leather pack recipe ">- دستور چرم ساده شده<br></span><span title="– Updated game mechanics, fixed various bugs ">- به روز شده بازی مکانیک، ثابت اشکالات مختلف<br></span><span title="And that’s not all!">و این همه نیست! </span><span title="Read more: https://www.facebook.com/grimsoulsurvival/">ادامه مطلب: https://www.facebook.com/grimsoulsurvival/</span></span></font></div> text/html 2018-05-26T08:01:31+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Megapolis برای اندروید نسخه 4.30 http://bigames.mihanblog.com/post/743 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327488284/megapolis.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی استراتیژیک فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته باشید بازی آنلاین است و نیازمند<font color="#CC0000"> اتصال به اینترنت</font> است.<br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Free direct download new version Megapolis from RexDl.">دانلود مستقیم نسخه جدید Megapolis از BIGAMES. </span><span title="The #1 city-builder game in more than 20 countries with over 10M downloads!">بازی # 1 شهرستان ساز در بیش از 20 کشور با بیش از 10M دانلود! </span><span title="One million people play every day!">یک میلیون نفر هر روز بازی می کنند! </span><span title="Tablets are supported.">قرص ها پشتیبانی می شوند. </span><span title="Enjoy the incredible game experience on a larger screen! ">لذت بردن از تجربه بازی باور نکردنی در یک صفحه بزرگتر!<br><br></span><span title="Manage finances and design and develop the primary infrastructure of your own city: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مدیریت منابع مالی و طراحی و توسعه زیرساخت های اصلی شهر خود را:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="airports &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">فرودگاه ها<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="railway stations &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">ایستگاه راه آهن<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="seaports &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بندرگاه<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="oil and gas mining &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">استخراج نفت و گاز<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="wind, solar and atomic power plants ">باد، نیروگاه های خورشیدی و اتمی<br><br></span><span title="Regular content updates and city events will add excitement to the life of your Megapolis.">به روز رسانی های منظم محتوا و حوادث شهر موجب هیجان به زندگی مگاپولیس شما خواهد شد. </span><span title="Trade materials and build alliances with your neighbors.">مصالح تجاری و ایجاد همبستگی با همسایگان خود. </span><span title="Challenge your friends to see who can create the most alluring and successful city. ">دوستان خود را به چالش بکشید تا ببینید که چه کسی می تواند شهر جذاب و موفق را ایجاد کند.</span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Challenge your friends to see who can create the most alluring and successful city. "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Challenge your friends to see who can create the most alluring and successful city. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="FEATURES: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برخی از ویژگی های بازی:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="FEATURES: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="FEATURES: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Awesomely realistic 3D graphics &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گرافیک 3D بسیار جذاب واقع گرایانه</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Awesomely realistic 3D graphics &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp; </span><span title="World-famous architecture from ancient to modern times &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">معماری معروف جهان از زمان های قدیم تا مدرن</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="World-famous architecture from ancient to modern times &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp; </span><span title="More than 700 buildings and sites with hundreds of construction materials &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بیش از 700 ساختمان و سایت با صدها مواد ساختمانی</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="More than 700 buildings and sites with hundreds of construction materials &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Cooperate with your neighbors &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">همکاری با همسایگان خود</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Cooperate with your neighbors &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Expand your city over land and sea &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شهر خود را بیش از زمین و دریا گسترش دهید</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Expand your city over land and sea &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Challenging tasks, rewards and achievements ">وظایف چالش انگیز، پاداش ها و دستاوردهای</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Challenging tasks, rewards and achievements "><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 4.30:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="We’ve made a number of essential technical improvements which make the game even better. ">ما تعدادی پیشرفت های فنی ضروری را انجام داده ایم که باعث می شود بازی حتی بهتر شود.</span></span></font></li></ul><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hurry to Megapolis and see for yourself!">عجله به Megapolis و برای خودتان ببینید!</span></span></font></li></ul></div> text/html 2018-05-26T07:52:38+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Angry Birds برای اندروید نسخه 7.9.3 http://bigames.mihanblog.com/post/742 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327487176/angry_birds.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی تیراندازی فوق العاده و پرطرفدار در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div><br></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Use the unique powers of the Angry Birds to destroy the greedy pigs’ defenses! ">از قدرت های منحصر به فرد پرندگان عصبانی برای از بین بردن دفاع از خوک های حریص استفاده کنید!<br><br></span><span title="The survival of the Angry Birds is at stake.">بقای پرندگان عصبانی در معرض خطر است. </span><span title="Dish out revenge on the greedy pigs who stole their eggs.">از انتقام خوک های حریص که تخم مرغ ها را دزدیده اند، انتقام بگیرید. </span><span title="Use the unique powers of each bird to destroy the pigs’ defenses.">از قدرت های منحصر به فرد هر پرنده برای از بین بردن دفاع از خوک استفاده کنید. </span><span title="Angry Birds features challenging physics-based gameplay and hours of replay value.">پرندگان عصبانی ویژگی های چالش برانگیز گیم پلی مبتنی بر فیزیک و ساعت های ارزش پخش است. </span><span title="Each level requires logic, skill and force to solve. ">هر سطح نیاز به منطق، مهارت و نیروی برای حل است.<br><br></span><span title="If you get stuck in the game, you can purchase the Mighty Eagle!">اگر شما در بازی گیر کرده اید، می توانید عقاب توانا را خریداری کنید! </span><span title="Mighty Eagle is a one-time in-app purchase in Angry Birds that gives unlimited use.">توانا عقاب یک بار در برنامه خرید در پرندگان عصبانی است که استفاده نامحدود است. </span><span title="This phenomenal creature will soar from the skies to wreak havoc and smash the pesky pigs into oblivion.">این موجود فوق العاده از آسمان به زمین می آید و باعث می شود که خوک های مزاحم را به فراموشی بکشاند. </span><span title="There’s just one catch: you can only use the aid of Mighty Eagle to pass a level once per hour.">فقط یک گرفتن وجود دارد: شما فقط می توانید از کمک توانا عقاب برای استفاده از یک بار در هر ساعت استفاده کنید. </span><span title="Mighty Eagle also includes all new gameplay goals and achievements! ">عقاب قدرتمند همچنین شامل تمام اهداف گیم پلی جدید و دستاوردهای است!<br><br></span><span title="In addition to the Mighty Eagle, Angry Birds now has power-ups!">علاوه بر عقاب توانا، پرندگان عصبانی در حال حاضر قدرت یو پی اس! </span><span title="Boost your birds’ abilities and three-star levels to unlock secret content!">توانایی های پرندگان خود و سطوح سه ستاره را برای باز کردن محتوای مخفی تقویت کنید! </span><span title="Angry Birds now has the following amazing power-ups: Sling Scope for laser targeting, King Sling for maximum flinging power, Super Seeds to supersize your birds, and Birdquake to shake pigs’ defenses to the ground! ">پرندگان عصبانی در حال حاضر توانایی های شگفت انگیز زیر را دارد: Scing Scope برای هدف گیری لیزر، King Sling برای حداکثر قدرت پرتاب، Super Seeds برای پرورش پرندگان و Birdwake برای دفاع از خوک ها به زمین!<br><br></span><span title="HAVING TROUBLE?">داشتن مشکل؟ </span><span title="Head over to https://support.rovio.com where you can browse FAQs or submit a request to our support flock! ">سر به سمت https://support.rovio.com بروید که در آن شما می توانید سوالات متداول را مرور کنید یا درخواست خود را به گاو حمایت ما ارسال کنید!<br><br></span><span title="#1 IPHONE PAID APP in US, UK, Canada, Italy, Germany, Russia, Sweden, Denmark, Finland, Singapore, Poland, France, Netherlands, Malta, Greece, Austria, Australia, Turkey, UAE, Saudi Arabia, Israel, Belgium"># 1 IPHONE پرداخت APP در ایالات متحده، انگلستان، کانادا، ایتالیا، آلمان، روسیه، سوئد، دانمارک، فنلاند، سنگاپور، لهستان، فرانسه، هلند، مالت، یونان، اتریش، استرالیا، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیک </span><span title=", Norway, Hungary, Malaysia, Luxembourg, Portugal, Czech Republic, Spain, Ireland, Romania, New Zealand, Latvia, Lithuania, Estonia, Nicaragua, Kazakhstan, Argentina, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Mauritius, Chile, Hong Kong, Pakistan,">نروژ، مجارستان، مالزی، لوکزامبورگ، پرتغال، جمهوری چک، اسپانیا، ایرلند، رومانی، نیوزیلند، لتونی، لیتوانی، استونی، نیکاراگوئه، قزاقستان، آرژانتین، بلغارستان، اسلواکی، اسلوونی، موریس، شیلی، هنگ کنگ، پاکستان، </span><span title="Taiwan, Colombia, Indonesia, Thailand, India, Kenya, Macedonia, Croatia, Macau, Paraguay, Peru, Armenia, Philippines, Vietnam, Jordan and Kuwait. ">تایوان، کلمبیا، اندونزی، تایلند، هند، کنیا، مقدونیه، کرواسی، ماکائو، پاراگوئه، پرو، ارمنستان، فیلیپین، ویتنام، اردن و کویت.<br><br></span><span title="#1 IPHONE PAID GAME in more countries than we can count! "># 1 آی فون پرداخت بازی در کشورهای بیشتر از ما می توانیم شمارش!<br><br></span><span title="Terms of Use: http://www.rovio.com/eula ">شرایط استفاده: http://www.rovio.com/eula<br></span><span title="Privacy Policy: http://www.rovio.com/privacy ">خط مشی رازداری: http://www.rovio.com/privacy<br><br></span><span title="This application may require internet connectivity and subsequent data transfer charges may apply. ">این نرم افزار ممکن است نیاز به اتصال به اینترنت داشته باشد و اتهام انتقال داده بعدی ممکن است اعمال شود.<br><br></span><span title="Important Message for Parents ">پیام مهم برای والدین<br><br></span><span title="This game may include: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این بازی ممکن است شامل موارد زیر باشد:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Direct links to social networking websites that are intended for an audience over the age of 13. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">لینک مستقیم به وب سایت های شبکه های اجتماعی که برای مخاطبان بیش از 13 سال در نظر گرفته شده است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Direct links to the internet that can take players away from the game with the potential to browse any web page. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">لینک مستقیم به اینترنت که می تواند بازیکنان را دور از بازی با پتانسیل برای مرور هر صفحه وب است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Advertising of Rovio products and also products from select partners. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تبلیغات محصولات Rovio و همچنین محصولات از شرکای انتخاب شده.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="The option to make in-app purchases.">گزینه ای برای خرید در برنامه. </span><span title="The bill payer should always be consulted beforehand. ">پرداخت قبض باید همیشه از قبل مشورت شود.<br><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 7.9.3:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="We addressed some minor issues in order to improve the user experience.">ما برخی از مسائل جزئی را به منظور بهبود تجربه کاربر مورد توجه قرار دادیم. </span><span title="Thanks for playing, and keep popping those pigs!">با تشکر از بازی، و ادامه خواندن این خوک ها!</span></span></font></li></ul></div> text/html 2018-05-26T07:42:05+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Big Hunter برای اندروید نسخه 2.8.1 http://bigames.mihanblog.com/post/741 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327486068/Big_Hunter.png" alt="" width="487" vspace="0" hspace="0" height="274" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی پر طرفدار و اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.<br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="​An intense hunting game of starving tribal people! ">یک بازی شکار شدید از مردم گرسنه قبیله ای!<br></span><span title="Hunt the gigantic animals! ">شکار حیوانات غول پیکر!<br><br></span><span title="Long time ago, a bushman tribe lived in an outback town. ">مدت ها پیش قبیله بوشمان در یک شهر دور افتاده زندگی می کرد.<br></span><span title="People were starving to death because of continuous droughts ">مردم به علت خشکسالی های مداوم گرسنگی می کشند<br></span><span title="The leader of the tribe goes out for hunting every day for living….. ">رهبر قبیله هر روز برای شکار می رود ... ..<br><br></span><span title="Big Hunter is a dynamic physics game that hunts animal with weapons. ">بزرگ شکارچی یک بازی فیزیک پویا است که حیوانات را با سلاح های شکار می کند.<br></span><span title="You can hunt animals successfully by attacking their heads. ">شما می توانید حیوانات را با حمله به سر آنها شکار کنید.</span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="You can hunt animals successfully by attacking their heads. "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Big Hunter Features: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><font size="3" color="#009900">برخی از ویژگی های بازی:</font><br><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Big Hunter Features: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="FREE to play! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">رایگان برای بازی!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="FREE to play! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Easy control with addictive touch of hitting &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کنترل آسان با لمس اعتیاد آور ضربه</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Easy control with addictive touch of hitting &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Hunting game based on dynamic physics &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بازی شکار بر اساس فیزیک پویا</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hunting game based on dynamic physics &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Simple but outstanding graphic design &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">طراحی ساده اما برجسته گرافیک</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Simple but outstanding graphic design &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Rhythmical game sounds &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بازی های ریتمیک برای تلفن های موبایل</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Rhythmical game sounds &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Challenge to the 100 levels with the near impossible! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">چالش با 100 سطح با تقریبا غیر ممکن!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Challenge to the 100 levels with the near impossible! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Show off your Hunt skills to all your friends via SMS, Facebook, Twitter, and more! ">نشان دادن مهارت های شکار خود را به همه دوستان خود از طریق اس ام اس، فیس بوک، توییتر، و بیشتر!</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Show off your Hunt skills to all your friends via SMS, Facebook, Twitter, and more! "><br></span><span title="Big Hunter supports high resolution for an optimal gaming experience on both phones and tablets. ">شکارچی بزرگ با وضوح بالا برای تجربه بازی بهینه در هر دو گوشی و تبلت پشتیبانی می کند.<br><br></span><span title="Are you already a fan?">آیا شما در حال حاضر یک فن هستید؟ </span><span title="If so then visit our website, like us on Facebook for the latest news: ">اگر چنین است پس از بازدید از وب سایت ما، مانند ما در فیس بوک برای آخرین اخبار:<br></span><span title="https://www.facebook.com/bighuntergame ">https://www.facebook.com/bighuntergame<br><br></span><span title="Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Big Hunter! ">آخرین، اما نه کم، بزرگ تشکر از شما می رود به هر کسی که بزرگ شکارچی بازی میکند.<br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Big Hunter! "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Big Hunter! "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 2.8.1:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="– Language support for leaderboards and achievements ">- پشتیبانی زبان برای مدیران و دستاوردهای<br></span><span title="– Minor fixes ">- اصلاحات جزیی<br><br></span><span title="Thanks for your interest and feedback.">از علاقه و بازخورد شما متشکریم</span></span></font></div> text/html 2018-05-26T07:28:59+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Raft Survival : Ultimate برای اندروید نسخه 5.3.0 http://bigames.mihanblog.com/post/740 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327485350/raft_survival_ultimate.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.<br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span>آیا می خواهید تمدن تنها باشد؟</span><br><br><span>بقا در شبیه ساز قایق به شما این فرصت را می دهد و شما را به یک ماجراجویی حماسی در اقیانوس پرتاب می کند، با هدف زنده ماندن، جمع آوری منابع و ساخت یک خانه شناور با ارزش برای زنده ماندن.</span> <span>به یاد داشته باشید، تشنگی و گرسنگی تنها خطر در اقیانوس نیست، مراقب کوسه باشید که قدمت ماجراجویی را به پایان برساند!</span><br><br><font size="3" color="#009900"><span>برخی از ویژگی های بازی:</span></font></span></font></div><div><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span></span></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span></span><span>★ از قلاب خود برای گرفتن اقلام شناور استفاده کنید.</span><br><span>★ سیستم صنایع دستی - ساخت تجهیزات بقا، سلاح، قطعه های زراعی و غیره.</span><br><span>★ ساخت - گسترش قایق خود را از خرابه به قلعه شناور.</span><br><span>★ کوسه - دفاع از ساختمان های خود را از خطرات اقیانوس.</span><br><span class="">★ عالی گرافیک - برای رئالیسم حتی بیشتر.</span></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span class=""></span><br><font size="3" color="#009900"><span class="">تغییرات نسخه 5.3.0:</span></font></span></font></div><div><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font color="#009900"><span class=""></span></font><br><span class="">- اشکالات ثابت</span><br><span class="">- برای تلفن های موبایل جدید اضافه شده است</span><br><span class="">- برخی از عناصر بهینه سازی شده اند</span></span></font></div> text/html 2018-05-26T07:12:48+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Hill Climb Racing برای اندروید نسخه 1.37.0 http://bigames.mihanblog.com/post/739 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327484192/hill_climb_racing.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با یک بازی فوق العاده و رانندگی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="One of the most addictive and entertaining physics based driving game ever made!">یکی از اعتیاد آور ترین و سرگرم کننده ترین بازی مبتنی بر فیزیک رانندگی که تا کنون ساخته شده است! </span><span title="And it’s free! ">و این رایگان است!<br><br></span><span title="Meet Newton Bill, the young aspiring uphill racer.">دیدار نیوتن بیل، مسابقات قهرمانی جوان مشتاق. </span><span title="He is about to embark on a journey that takes him to where no ride has ever been before.">او در حال رفتن به یک سفر است که طول می کشد او را به جایی که هیچ سواری تا کنون شده است قبل از. </span><span title="With little respect to the laws of physics, Newton Bill will not rest until he has conquered the highest hills up on the moon! ">با احترام به قوانین فیزیک، نیوتن بیل تا زمانی که بالاترین تپه ها را در ماه به دست نیاورده است، باقی نمی ماند!<br><br></span><span title="Face the challenges of unique hill climbing environments with many different cars.">با چالش های محیط های کوه نوردی منحصر به فرد با ماشین های مختلف متفاوت باشید. </span><span title="Gain bonuses from daring tricks and collect coins to upgrade your car and reach even higher distances.">پاداش های شما را از ترفندهای جسورانه به دست آورید و سکه ها را جمع آوری کنید تا اتومبیل خود را ارتقا دهید و به فواصل حتی بیشتر برسید. </span><span title="Watch out though – Bill’s stout neck is not what it used to be when he was a kid!">مراقب باشید هر چند - گردن سخت بیل است که آن را به زمانی که او بچه بود نیست! </span><span title="And his good old gasoline crematorium will easily run out of fuel. ">و کرماتور بنزین خوب قدیمی آن به راحتی از سوخت خارج می شود.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="And his good old gasoline crematorium will easily run out of fuel. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="And his good old gasoline crematorium will easily run out of fuel. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="Features: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برخی از ویژگی های بازی:</span></font></span></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Features: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Features: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Lots of different vehicles with unique upgrades (many different vehicles: bike, truck, jeep, tank, etc.) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بسیاری از وسایل نقلیه مختلف با ارتقاء منحصر به فرد (بسیاری از وسایل نقلیه مختلف: دوچرخه، کامیون، جیپ، مخزن، و غیره)</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Lots of different vehicles with unique upgrades (many different vehicles: bike, truck, jeep, tank, etc.) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Upgradeable parts include engine, suspension, tires and 4WD &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">قطعات قابل ارتقا شامل موتور، تعلیق، لاستیک و 4WD است</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Upgradeable parts include engine, suspension, tires and 4WD &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Numerous stages with levels to reach in each (Countryside, Desert, Arctic and the Moon! +++) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مراحل متعدد با سطوح برای رسیدن به در هر (حومه، کویر، قطب شمال و ماه! + + +)</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Numerous stages with levels to reach in each (Countryside, Desert, Arctic and the Moon! +++) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Share your score with a screenshot with your friends! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">امتیاز خود را با یک عکس با دوستان خود به اشتراک بگذارید!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Share your score with a screenshot with your friends! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Cool graphics and smooth physics simulation &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">گرافیک داغ و شبیه سازی فیزیک صاف</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Cool graphics and smooth physics simulation &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Designed to look good on low resolution and high resolution devices (incl. tablets) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">طراحی شده به نظر می رسد در دستگاه های با رزولوشن پایین و با وضوح بالا (شامل قرص)</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Designed to look good on low resolution and high resolution devices (incl. tablets) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Real turbo sound when you upgrade your engine! ">صدا توربو واقعی هنگامی که موتور خود را ارتقا دهید!</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Real turbo sound when you upgrade your engine! "><br></span><span title="Like us at Facebook and stay tuned with all new games and updates:http://www.facebook.com/Fingersoft ">مثل ما در فیس بوک و با تمام بازی ها و به روز رسانی های جدید ارتباط برقرار کنید: http: //www.facebook.com/Fingersoft<br><br></span><span title="We’d appreciate if you’d report any issues you’re having with the game to support@fingersoft.net, please include your device make and model. ">ما قدردانی می کنیم اگر شما هر گونه مسائل مربوط به بازی خود را با support@fingersoft.net گزارش دهید، لطفا مدل و دستگاه دستگاه خود را وارد کنید.<br><br></span><span title="Hill Climb Racing is a registered trademark of Fingersoft Ltd. All rights reserved. ">Hill Climb Racing یک علامت تجاری ثبت شده Fingersoft Ltd. است. کلیه حقوق محفوظ است.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hill Climb Racing is a registered trademark of Fingersoft Ltd. All rights reserved. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hill Climb Racing is a registered trademark of Fingersoft Ltd. All rights reserved. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW: ">تغییرات نسخه 1.37.0:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW: "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW: "></span><span title="– Improved user interface with fresh new graphics! ">- رابط کاربر بهبود یافته با گرافیک جدید جدید!<br></span><span title="– New level: Jungle.">- سطح جدید: جنگل. </span><span title="Find the hidden treasures, but watch out for the ferocious beasts of the jungle! ">گنجینه های پنهان را پیدا کنید، اما مراقب حیوانات وحشی جنگل باشید!<br></span><span title="– EU privacy law requirements implemented">- الزامات قانون حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا اجرا می شود</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-21T07:45:27+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Scary Child برای اندروید نسخه 1.7 http://bigames.mihanblog.com/post/738 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327010550/scary_child.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Welcome to this Haunted House!">به این خانه خالی از سکنه خوش آمدید! </span><span title="Are you ready to Face this Scary Bendy Child? ">آیا شما آماده چهره این کودک ترسناک Bendy هستید؟<br></span><span title="Once there was a serial killer who lurked at night, sneaking into homes and finding his victims.">هنگامی که یک قاتل سریال وجود داشت که در شب به سر می برد، به خانه ها می آمد و قربانیانش را پیدا می کرد. </span><span title="He was pure evil with a heart of black coal.">او با قلب زغال سنگ سیاه خالص بود. </span><span title="After each kill, he would take a ‘token’ to remember his victims.">پس از هر کشتن، او یک "نشانه" را برای به یاد آوردن قربانیانش می برد. </span><span title="One night after leaving the scene of his latest murders, he was hit by a car and killed.">یک شب پس از خروج از صحنه آخرین قتل های او، او توسط یک ماشین کشته شد و کشته شد. </span><span title="His token was a child’s doll, and it was left on the side of the road.">علامت او یک عروسک کودک بود و در کنار جاده قرار داشت. </span><span title="No one knows that this ruthless killer latched his soul onto the doll and was born again.">هیچ کس نمی داند که این قاتل بی رحم روح خود را بر روی عروسک قرار داده و دوباره متولد شده است. </span><span title="Even though his body is a child’s doll, he is still the same dangerous killer.The scary child can take the form of his doll or as a ghost, making it especially difficult to face him.">حتی اگر بدن او یک عروسک کودک است، او همچنان یک قاتل خطرناک است. کودک ترسناک می تواند عروسک خود را به عنوان یک روح بکار بگیرد، و به خصوص برای او سخت است. </span><span title="He can bite, kick, scratch, and hurt you.">او می تواند گاز بگیرد، لگد زدن، خش، و شما صدمه دیده است. </span><span title="You have to defeat each room to undo the magic in the whole house and free the child from the ghost.You can collect various items during different levels that are stored in your inventory and can be used in next levels of rooms.">شما باید هر اتاق را شکست دهید تا جادو را در کل خانه خنثی کرده و کودک را از روح آزاد کنید. شما می توانید اقلام مختلف را در سطوح مختلف ذخیره کنید که در موجودی شما ذخیره می شوند و می توانند در سطوح بعدی اتاق استفاده شوند. </span><span title="If Scary Child bites you, you will be dead.">اگر کودک ترسناک شما را می کشد، شما مرده خواهید شد </span><span title="You can restart the level through relive feature.">شما می توانید سطح را از طریق ویژگی relive راه اندازی مجدد کنید. </span><span title="Find the keys for different rooms of this haunted house and complete all the missions step by step.">کلید های اتاق های مختلف این خانه خالی از سکنه را پیدا کنید و گام به گام تمام ماموریت ها را کامل کنید. </span><span title="Don’t make noise otherwise Scary Child will hear the sound, come out and kill you.">سر و صدا را خاموش نکنید بچه ترسناک صدا را بشنود، بیرون بیاید و شما را بکشد. </span><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. ">ماموریت نهایی شما این است که این ارواح کودک ترسناک را به پایان برساند.</span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. "></span><span title="Now let’s dare to play this horror game of 2018 !!Features: ">ویژگی های بازی:</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Now let’s dare to play this horror game of 2018 !!Features: "><br></span></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Challenging Missions ">ماموریت ها</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Horrible Environment ">محیط زرین</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Hints: Get hints to achieve your goal in each level ">سرنخ: دریافت نکات برای رسیدن به هدف خود را در هر سطح</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Collectibles: Get particular items to complete the mission ">-Collectibles: دریافت اقلام خاص برای تکمیل ماموریت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Keys: Find keys to open certain doors ">-Keys: یافتن کلید برای باز کردن درب های خاص</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="–Creepy Sounds ">برای تلفن های موبایل</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="–Creepy Sounds "><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 1.7:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="-Added new exciting Levels! ">اضافه شده سطوح هیجان انگیز جدید!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Performance Improvements!">پیشرفت های پیشرفت!</span></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-21T07:34:53+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Grand Battle Royale: Pixel War برای اندروید نسخه 2.9.2 http://bigames.mihanblog.com/post/737 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327009242/grand_battle_royale_pixel_war.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی جذاب اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته باشید بازی به صورت آنلاین است و <font color="#CC0000">نیازمند اتصال به اینترنت</font> است.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Grand Battle Royale Season 2018!"><font color="#000000">Grand Battle Royale</font><font size="2" color="#000000"> فصل 2018! </font></span><font size="2" color="#000000"><span title="If you like military blocky pixel games and battle royale games then you will definitely like Grand Battle Royale! ">اگر دوست دارید بازی های پیکسل های مسدود شده نظامی و بازی های Royale نبرد کنید، قطعا Grand Battle Royale را دوست خواهید داشت!<br><br></span><span title="BATTLE in online multiplayer games when you play the new massive open world game!">BATTLE در بازی های چند نفره آنلاین هنگامی که شما بازی جدید عظیم باز جهان را بازی می کنید! </span><span title="Survive the battlegrounds, improve your shooting skills, and develop new PVP tactics for FREE! ">زنده ماندن میدان های نبرد، بهبود مهارت های تیراندازی، و توسعه تاکتیک های جدید PVP به صورت رایگان!<br></span><span title="Jump out of the survival plane on the dead island, find the best loot, kill the enemies.">پریدن از هواپیما بقا در جزیره مرده، پیدا کردن بهترین غنیمت، کشتن دشمنان. </span><span title="Players are spread around the island unarmed and must find and use various weapons and items to eliminate opponents.">بازیکنان در سراسر جزیره بدون سرنشین پخش می شوند و باید از سلاح و موارد مختلف برای از بین بردن مخالفان استفاده کنند. </span><span title="Find the best weapons you can: Assault Rifle, pixel gun, smg, shotguns and other weapons.">بهترین اسلحه ای را که می توانید پیدا کنید: حمله اسلحه، اسلحه پیکسل، SMG، تفنگ ساچمهای و سلاح های دیگر. </span><span title="Dominate the battlefield by taking on each opponent and become last survivor #1!">حاکم بر میدان جنگ با در نظر گرفتن هر حریف و تبدیل شدن به آخرین بازماند # 1! </span><span title="Grab your pixel gun and get shooting! ">گرفتن اسلحه پیکسل و تیراندازی!<br><br></span><span title="The location of the battlegrounds is a distant island with dead city somewhere in the sea surrounded with a mysterious Blue Zone.">محل میدان های نبرد یک جزیره دور با شهر مرده در جایی در دریا است که با یک منطقه آبی مرموز احاطه شده است. </span><span title="Your main task is to stay inside the safe zone and eliminate all your enemies. ">وظیفه اصلی شما این است که در داخل منطقه امن بمانید و تمامی دشمنان خود را از بین ببرید.<br><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="Features: ">ویژگی های بازی:</span></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Features: "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Features: "></span><span title="• Pixel Graphics &amp; Blocky Characters: Battle as hilarious blocky characters and show your style of gameplay. ">• گرافیک پیکسل و شخصیت های بلوکی: نبرد به عنوان شخصیت های بلوک خنده دار و سبک خود را از گیم پلی نشان می دهد.<br></span><span title="• Survive gun games against other players! ">• بازی اسلحه زنده در برابر بازیکنان دیگر!<br></span><span title="• Battle in Online Multiplayer Games: Intense PVP gameplay against players around the world! ">• نبرد در بازی های آنلاین چند نفره: گیم پلی PVP شدید در برابر بازیکنان در سراسر جهان!<br></span><span title="• Guns will randomly appear, so search the ground thoroughly!">• اسلحه به صورت تصادفی ظاهر می شود، بنابراین زمین را به طور کامل جستجو کنید! </span><span title="Survive by collecting more guns so you have an advantage over other players. ">زنده ماندن با جمع آوری اسلحه های بیشتر، بنابراین شما مزیت بیش از دیگر بازیکنان.<br></span><span title="• Just like in true 3D block survival games, you can purchase any pixel block strike skins. ">• فقط در بازی های زنده 3D بلوک واقعی، شما می توانید هر پوسته اعتصاب بلوک پیکسل خریداری کنید.<br></span><span title="• Grab a pixel gun and dive into battle: Fun pixel graphics great for intense shooting battles! ">• گرفتن اسلحه پیکسل و شیرجه رفتن به جنگ: گرافیک پیکسل سرگرم کننده عالی برای جنگ های تیراندازی شدید!<br></span><span title="• Big radiation island this is the place where you have to survive while you playing in the blocky city. ">• بخش بزرگ تابش این محل است که در آن شما باید برای زنده ماندن در حالی که شما در شهرستان بلوک بازی.<br></span><span title="• Multiplayer game is absolutely free online game for download. ">• بازی چند نفره کاملا رایگان بازی آنلاین برای دانلود است.<br><br></span><span title="Become the last man standing, the last hero, the king of the battlefield!">تبدیل شدن به آخرین مرد ایستاده، آخرین قهرمان، پادشاه میدان جنگ! </span><span title="Good luck, good hunt! ">موفق باشید، شکار خوب!<br></span><span title="This game requires an internet connection. ">این بازی نیاز به اتصال به اینترنت دارد<br></span><span title="Don’t miss out on the latest news: ">آخرین اخبار را از دست ندهید:<br></span><span title="Like us on Facebook: https://facebook.com/GameSpire ">مثل ما در فیس بوک: https://facebook.com/GameSpire<br></span><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ ">در اینجا کد تبلیغی برای یک پاداش رایگان است: XXXYYZZZ</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 2.9.2:</span></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Added new game mode INFECTION: humans against zombies trying to infect them. ">INFECTION حالت جدید بازی اضافه شده: انسان در برابر زامبی ها در تلاش برای آلوده کردن آنها.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added new game mode HIDE AND SEEK at new map: hide as a prop, as a hunter – try to find all props. ">حالت جدید بازی اضافه شده را پنهان کرده و در نقشه جدید جستجو کنید: به عنوان یک شکارچی مخفی کنید - سعی کنید همه دروازه ها را پیدا کنید.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added additional Airplanes appearance (diamonds only). ">اضافه شدن هواپیماهای اضافی (الماس فقط).</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added spectator mode, also improved game camera behavior. ">حالت تماشا اضافه شده، همچنین بهبود رفتار دوربین بازی.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Changed whole visual style of light and shadows, now it’s more artsy. ">سبک کامل بصری نور و سایه تغییر کرده است، در حال حاضر بیشتر هنرپیشه.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Updated Terms of Use and Privacy Policy agreements, which you need to accept in order to play. ">بههنگام شده در شرایط استفاده و موافقتنامه سیاست حفظ حریم خصوصی، که شما باید قبول کنید به منظور بازی</span></font></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="2.9.2 patch with balance tweaks in new modes."></span></font></span></font><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="2.9.2 patch with balance tweaks in new modes."></span></font></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-21T07:24:21+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی League of Stickman برای اندروید نسخه 5.2.3 http://bigames.mihanblog.com/post/736 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327007992/League_of_Stickman.png" alt="" width="475" vspace="0" hspace="0" height="266" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی فوق العاده اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="League of Stickman Reached outstanding ranking on Google Play paid apps in hundreds of countries, featured in US store, the most exciting action game of the year – League of Stickman,it’s for you!">لیگ Stickman به دست آورد رتبه برجسته در Google Play برنامه های پرداخت شده در صدها کشور، برجسته در فروشگاه ایالات متحده، هیجان انگیز ترین بازی اکشن در سال - لیگ Stickman، آن را برای شما! </span><span title="Best-in-class combat features!">بهترین ویژگی های جنگی در کلاس! </span><span title="Crush the enemy!">دشمن را له کنید! </span><span title="Beat them all!">همه آنها را بکوب! </span><span title="Win the ultimate challenge!">برنده شدن در چالش نهایی! </span><span title="This is the game you just cannot miss – League of Stickman! ">این بازی شما فقط نمی توانید از دست بدهید - لیگ Stickman!<br><br></span><span title="“Perfect I searched every day before this game came out for another game like this and i didnt found anything but now I can play it and have fun then never before….">"ایده آل من هر روز قبل از این بازی برای بازی دیگری مانند این را جستجو کرد و من چیزی یافت نشد، اما در حال حاضر من می توانم آن را بازی و لذت ببرید و سپس هرگز قبل از ... </span><span title="try to the Dreamsky team”-Kirito ">سعی کنید به تیم Dreamsky "Kirito<br><br></span><span title="“Amazing I recommended this game to a couple of my friends the game is awesome and addictive”-Jay Canty ">"شگفت انگیز من این بازی را به یک زن و شوهر از دوستان من توصیه بازی بسیار جذاب و اعتیاد آور است" -Jay Canty<br><br></span><span title="“Great game and waiting for more I love the game i just got it and its so pretty i really like the art style of it, it feels like Im not getting the full potential of the game Im dffinatly waiting for co op online i hope it">"بازی بزرگ و انتظار برای بیشتر من دوست دارم بازی من فقط آن را کردم و آن را بسیار زیبا من واقعا سبک هنر از آن را دوست دارم، آن را احساس می کنم من نمی توانم پتانسیل کامل از بازی من dffinatly انتظار برای همکاری آنلاین من امیدوارم که آن را </span><span title="comes out, cant wait for the updates!!!!”-Anthony Bur ">بیرون می آید، نمی تونم صبر کنم برای به روز رسانی !!!! "- آنتونی بور<br><br></span><span title="“Interesting game!">"بازی جالب! </span><span title="This game is fairly cheap and the idea is very intriguing.">این بازی نسبتا ارزان و ایده بسیار جذاب است. </span><span title="Love it and considering to hit top lvls.”-Tiger Wu ">آن را دوست دارم و به نظر می رسد برای ضربه lvls بالا. "- ببر وو<br><br></span><span title="“I can't say anything But this game is the best action game,It's really exciting to play new roles on the champion for what ability it could do and eventhough the enemy we against with are the same but I really enjoyed the game every hour">"من نمی توانم چیزی بگویم اما این بازی بهترین بازی اکشن است، واقعا هیجان انگیز است که نقش های جدیدی را برای قهرمان بازی کنیم تا بتوانیم آن را انجام دهیم و با وجود اینکه دشمن ما در برابر آن ها یکسان است، اما من هر ساعت از بازی لذت بردم </span><span title=", would rate you guys 12/10.">، به شما بچه ها 12/10 می دهد. </span><span title="Keep on the good works guys”-awin bina ">بچه ها خوب کار کنن "وین باین</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Keep on the good works guys”-awin bina "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Keep on the good works guys”-awin bina "></span><span title="Features: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های بازی:<br></font></span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Action Game of the Year] "><br></span></span></font></div><div align="right"><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Action Game of the Year] ">[بهترین بازی اکشن سال]</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The most anticipated action game of 2015. You can experience the thrilling sensation with features like Double-Hits, Levitation and Deadly Combos!">پیش بینی شده بازی اکشن در سال 2015. شما می توانید حس هیجان با ویژگی هایی مانند دو بار بازدید، سحر و جادو و کامیون های مرگبار تجربه کنید! </span><span title="Come feel the heat and slay some monsters! ">بیا گرما را احساس کنید و برخی از هیولاها را به قتل برسانید!</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] "></span></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] ">[نیروهای پیوستن قهرمانان]</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Come feel the heat and slay some monsters! "></span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="More heroes unlocked and more heroes to team up with!">بیشتر قهرمانان قفل شده و قهرمانان بیشتری برای همکاری با یکدیگر! </span><span title="Join forces with others to fight the Monster King BOSS!">پیوستن به نیروها با دیگران برای مبارزه با BOSS پادشاه هیولا! </span><span title="Choose your own team now and start fighting! ">اکنون تیم خود را انتخاب کرده و شروع به مبارزه کنید!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Visual Experience] ">[بهترین تجربه ویژوال]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="High-quality graphics!">گرافیک با کیفیت بالا! </span><span title="Stunning special effects!">جلوه های ویژه خیره کننده! </span><span title="League of Stickman present you the best gaming experience! ">لیگ Stickman به شما بهترین بازی را ارائه می دهد!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Simple &amp; Smooth Operation] ">[عملیات ساده و صاف]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Freely switch between heroes and master their four different skills.">آزادانه بین قهرمانان تغییر دهید و چهار مهارت مختلف خود را مدیریت کنید. </span><span title="You will have the best combat experience you ever had! ">شما بهترین تجربه جنگی را که تا کنون داشته اید، خواهید برد!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[World Leaderboards] ">[مدیران جهانی]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="We offer world leaderboard, country leaderboard and friend leaderboard.">ما از رهبران جهان، رهبران کشور و طرفداران دوستان ارائه می دهیم. </span><span title="Your team can compete with players around the world.">تیم شما می تواند با بازیکنان در سراسر جهان رقابت کند. </span><span title="Beat all others and be the Champion! ">ضرب و شتم همه دیگران و قهرمان!</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Beat all others and be the Champion! "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Beat all others and be the Champion! "></span><span title="WHAT’S NEW "><font size="3" color="#009900">تغییرات نسخه 5.2.3:</font></span></span></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="1. New hero: Rose ">1. قهرمان جدید: رز<br></span><span title="2. Optimization of Arena’s Functions ">2. بهینه سازی توابع آرنا<br></span><span title="3. Bugs fixed ">3. اشکالات ثابت شده است</span><br></span></font></div><br> text/html 2018-05-21T07:12:56+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی World Chef برای اندروید نسخه 1.34.20 http://bigames.mihanblog.com/post/735 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327006784/world_chef.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با بازی مدیریتی جذاب در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">تئجه داشته باشید بازی به صورت آنلاین است و <font color="#CC0000">نیازمند اتصال به اینترنت</font> است.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hot Sale is here! ">فروش داغ در اینجاست!<br><br></span><span title="Do you like exotic food?">آیا غذای عجیب و غریب را دوست دارید؟ </span><span title="Are you more of a burger and fries kind of person?">آیا شما بیشتر از یک برگر و سرخ شده نوع شخص؟ </span><span title="Either way, there’s a spot for you in the kitchens of World Chef, the most international cooking game, with chefs and recipes from over 20 nationalities! ">در هر صورت، در آشپزخانه آشپز جهان، بازی بین المللی پخت و پز، با آشپز و دستورالعمل های بیش از 20 ملیت، یک نقطه برای شما وجود دارد!<br><br></span><span title="World Chef is a happy place where the kitchen never closes, the waiter always has a big smile on his face and the food is so great you should probably play with a bib on. ">آشپز جهان یک مکان شاد است که آشپزخانه هرگز بسته نمی شود، پیشخدمت همیشه لبخند بزرگی روی صورتش می گذارد و غذا خیلی بزرگ است و احتمالا باید با یک دستمال سفره ای بازی کنید.<br><br></span><span title="Open your restaurant, give it a name and decorate it to your taste!">رستوران خود را باز کنید، نام آن را بنویسید و آن را به سلیقه خود تزئین کنید. </span><span title="Then start cooking world cuisines and serving customers!">سپس آشپزی غذاهای جهان را شروع کنید و به مشتریان خدمت کنید! </span><span title="Your place will soon become so popular you’ll have to make it bigger! ">مکان شما به زودی تبدیل خواهد شد تا محبوب شما باید آن را بزرگتر!<br><br></span><span title="Expand your menu with every new international chef: Tacos, pizza, sushi,… The whole world can fit inside one restaurant!">منو خود را با هر سرآشپز بین المللی جدید گسترش دهید: تاکوس، پیتزا، سوشی، ... کل دنیا می تواند در داخل یک رستوران قرار بگیرد! </span><span title="The success ladder will lead you to welcoming VIP diners and even catering special events!">نردبان موفقیت شما را به استقبال VIP دینر و حتی پذیرایی رویدادهای خاص هدایت می کند! </span><span title="You will soon master the art of running a top restaurant. ">شما به زودی هنر مدیریت یک رستوران بزرگ را به کار خواهید گرفت.<br><br></span><span title="And remember!">و بخاطر داشته باش! </span><span title="This is not a fast food joint, take your time to slow-cook your best recipes.">این یک اتصال غذایی سریع نیست، زمان خود را به کم کردن بهترین دستور العمل های خود را. </span><span title="Your customers know they will be worth the waiting. ">مشتریان شما می دانند که ارزش انتظار دارند.<br><br></span><span title="—- ">-<br><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="FEATURES: ">ویژگی های بازی:</span></font></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Create, decorate and run your own fine dining restaurant! ">ایجاد، تزئین و اجرای رستوران ناهار خوری عالی خود را!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Craft exclusive decorations at the Design Studio. ">دکوراسیون منحصر به فرد Craft در استودیو طراحی.</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Buy and trade fresh ingredients and cook increasingly delicious dishes. ">خرید و تجارت مواد تازه و آشپزی غذاهای به طور فزاینده خوشمزه است.</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build yourself a dock, get a boat and start importing exotic ingredients! "></span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build yourself a dock, get a boat and start importing exotic ingredients! ">یک بار اسکله بسازید، یک قایق را بسازید و واردات مواد تشکیل دهنده عجیب و غریب را آغاز کنید!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Serve your finest cuisine to customers from all around the world. ">بهترین غذاهای خود را به مشتریان سراسر جهان ارائه دهید.</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Increase your popularity and see how all the VIPs become regulars! ">افزایش محبوبیت خود را ببینید و ببینید که چگونه همه VIP ها become regulars!</span></span></font></li></ol></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="—- ">-<br><br></span><span title="World Chef is FREE to download and FREE to play.">آشپز جهان رایگان برای دانلود و رایگان به بازی است. </span><span title="However, you can purchase in-app items for the game with real money.">با این حال، می توانید اقلام در برنامه را برای بازی با پول واقعی خریداری کنید. </span><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. ">اگر میخواهید این ویژگی را غیرفعال کنید، لطفا خریدهای برنامه را در تنظیمات تلفن یا رایانهتان خاموش کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه1.34.20:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Happy customers are essential for a restaurant, so this update includes some polishing, to keep your game running smoothly and your customers coming to your place.">مشتریان خوشحال برای یک رستوران ضروری هستند، بنابراین این به روز رسانی شامل برخی از پرداخت، برای حفظ بازی خود را هموار و مشتریان خود را به محل شما.</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-19T08:19:37+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Jurassic Survival برای اندروید نسخه 1.1.20 http://bigames.mihanblog.com/post/734 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326803984/jurassic_survival.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی بازی اکشن فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته اشید بازی به صورت آنلاین است و به <font color="#CC0000">اتصال به اینترنت</font> نیازمند است.<br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Jurassic survival is a free survival MMORPG where you either hunt and survive or become a prey in this wild unfriendly world. ">بقای ژوراسیک MMORPG زنده ماندن است که در آن شما هر دو شکار و زنده ماندن و یا تبدیل شدن به یک شکار در این دنیای غریب وحشی است.<br><br></span><span title="Waking up in the shadows of palm leaves on the wet ground, you cannot remember how you got here.">بیدار شدن در سایه های کف نخل در زمین مرطوب، شما نمی توانید به یاد داشته باشید که چگونه شما را در اینجا. </span><span title="The only hope is to become stronger and more cunning than the lizards reigning on the land, untouched by civilization.">تنها امید است که قوی تر و حیرت انگیز تر از مارمولک هایی که در زمین زندگی می کنند و تمدن نابود شوند. </span><span title="With a cold-blooded killer waiting around every corner, there’s only you and your friends you can rely on in this desperate battle for existence. ">با یک قاتل سرماخوردگی در انتظار هر گوشه ای، فقط شما و دوستانتان می توانید در این نبرد بی نظیر برای وجود خود مقاومت کنید.<br></span><span title="Internet connection are required. "><br></span><span title="Tips for hunters: "><font size="3" color="#009900">نکاتی برای شکارچیان:</font><br><br></span><span title="*Predators everywhere! ">* شکارچیان در همه جا!<br></span><span title="Use your all your knowledge against dinosaurs and the wild nature.">تمام دانش خود را در برابر دایناسورها و طبیعت وحشی استفاده کنید. </span><span title="Remember: a hunter doesn’t ask its prey for permission. ">به یاد داشته باشید: یک شکارچی از شکار خود برای مجوز درخواست نمی کند.<br><br></span><span title="*Your home is your castle. ">*خانه ی شما قصر شماست.<br><br></span><span title="Rely on your shelter and deadly weapons in order to undergo all sufferings: build firm walls, place traps, make more effective hunting equipment. ">به سرپناه و سلاح های مرگبار خود بپردازید تا همه رنج ها را از بین ببرید: دیوارهای شرکت را بسازید، تله ها را بسازید، تجهیزات شکار موثرتری را ایجاد کنید.<br><br></span><span title="* Unlock new areas to explore! ">* باز کردن مناطق جدید برای کشف!<br><br></span><span title="You have to find out what terrible secrets are hidden in these mangrove jungles.">شما باید کشف کنید که اسرار وحشتناک در این جنگلهای مانگرو پنهان شده است. </span><span title="The only thing you can do is move forward! ">تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که حرکت کنید!<br><br></span><span title="*Join gangs (clans) ">* به باندهای (قبیله) ملحق شوید<br></span><span title="Dinosaurs unite into packs for hunting.">دایناسورها برای بسته بندی برای شکار ترکیب شده اند. </span><span title="Follow their example and find out who drops out from the natural selection. ">مثال خود را دنبال کنید و پیدا کنید که از انتخاب طبیعی خارج می شود.<br><br></span><span title="*Information is the second most valuable resource. ">* اطلاعات دومین منبع ارزشمند است.<br><br></span><span title="It’s much easier to fight the enemy if you know its behavior.">اگر رفتار شما را می دانید بسیار ساده تر است با دشمن مبارزه کنید. </span><span title="Use the chat to communicate and share your experience with other hunters. ">با استفاده از چت برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجربه خود با سایر شکارچیان.<br><br></span><span title="* Don’t give up! ">* از دست ندهید!<br><br></span><span title="Be ready to face difficulties.">آماده باشید تا با مشکلات مواجه شوید </span><span title="Cold and lack of water and food won’t leave you any chances in the cruel world of primordial laws. ">سرد و فقدان آب و غذا هیچ شکی در دنیای بی رحمانه قوانین اولیه نخواهد گذاشت.<br><br></span><span title="Remember!">یاد آوردن! </span><span title="Your every step has consequences and your wrong decision can lead to a fatal outcome.">هر گام شما هر عواقبی دارد و تصمیمی اشتباه شما می تواند منجر به نتیجه ی مرگبار شود. </span><span title="Trust, but do this cautiously!">اعتماد کنید، اما این کار را با احتیاط انجام دهید! </span><span title="Yesterday your neighbour shared food with you and today he can throw you to a pack of raptors just to buy some time to escape. ">دیروز همسایه غذای خود را با شما به اشتراک گذاشت و امروز می تواند شما را به یک بسته رپتورها بسپارد و فقط بخشی از زمان برای فرار از آن را بخرید.<br><br></span><span title="Jurassic Survival is a relatively free game and is downloaded for free.">Survival ژوراسیک یک بازی نسبتا رایگان است و به صورت رایگان دانلود می شود. </span><span title="However, you can speed up your progress with in-game purchases.">با این حال، شما می توانید پیشرفت خود را با خرید در بازی را سرعت بخشید. </span><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. ">لطفا در صورت عدم استفاده از این ویژگی، حفاظت اضافی برای حسابتان تنظیم کنید و گذرواژه را برای خرید در تنظیمات برنامه فروشگاه Google Play تنظیم کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. "></span><font size="3" color="#33CC00"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 1.1.20:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. ">به روز رسانی کوچک برای اطمینان از این که بازی اجرا می شود هموار.</span></span></font></li></ul></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. "></span><span title="Mod: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های نسخه مد:</font><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Separated many items with quantity 1 ">بسیاری از اقلام را با مقدار 1 جدا کرده است</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Made without iteam ">ساخته شده بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build a house without iteam ">ساخت یک خانه بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Upgrade without iteam ">ارتقا بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Level 60 ">سطح 60</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinite equipment ">تجهیزات بی نهایت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinity ">بی نهایت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinite coins / energy / points">سکه های بی نهایت / انرژی / امتیاز</span></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-19T08:10:45+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی DEER HUNTER CLASSIC برای اندروید نسخه 3.9.4 http://bigames.mihanblog.com/post/733 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326803134/deer_hunter_classic.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی اکشن فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Return to the wilderness in the most visually stunning FPS hunting simulator on Android! ">بازگشت به بیابان در بیشتر شبیه ساز شکار FPS بصری خیره کننده در آندروید!<br><br></span><span title="Travel from North America’s Pacific Northwest to the Savannah of Central Africa in an epic journey to hunt the world’s most exotic animals! ">از شمال آمریكای شمالی اقیانوس آرام به ساوانای آفریقای مرکزی در سفر حماسی برای شکار حیوانات عجیب ترین جهان سفر كنید!<br><br></span><span title="BRAND NEW CLUB HUNTS! ">جواهرات CLUB NEW BRAND!<br></span><span title="Join your friends in global cooperative challenges where teamwork is critical.">دوستان خود را در چالش های همکاری جهانی که در آن کار تیمی مهم است، به دوستان خود بپیوندید. </span><span title="Work together to complete hunting objectives and collect rewards! ">همکاری برای تکمیل اهداف شکار و جمع آوری پاداش!<br><br></span><span title="EXPLORE A LIVING WORLD ">کشف یک جهان زنده<br></span><span title="Immerse yourself in diverse environments filled with over 100 animal species!">غرق در محیط های متنوع پر از بیش از 100 گونه حیوانات! </span><span title="Watch out for attacking predators including bears, wolves, and cheetahs!">برای حمله به شکارچیان از جمله خرس ها، گرگ ها و یتیم ها مراقب باشید! </span><span title="Hunting deer is just the beginning! ">شکار گوزن فقط آغاز است!<br><br></span><span title="MAXIMUM FIREPOWER ">حداکثر آتش سوزی<br></span><span title="Enjoy endless customization as you perfect your weapons.">وقتی که سلاح های خود را کامل کنید لذت بردن از سفارشی بی پایان. </span><span title="Upgrade magazines, scopes, stocks, barrels and more!">ارتقا مجلات، دامنه، سهام، بشکه و بیشتر! </span><span title="Take hunting to the next level! ">شکار به سطح بعدی بروید<br><br></span><span title="COLLECT TROPHIES ">جمع آوری تروفی<br></span><span title="Compete for bragging rights as you bag the biggest animals with Google Play achievements and leaderboards! ">با داشتن بزرگترین حیوانات با دستاوردهای Google Play و مدیران، برای حقوق باشکوه رقابت کنید!<br><br></span><span title="High-end, immersive tablet gameplay! ">گیم پلی بازی قرص بالا پایان، همهجانبه!<br><br></span><span title="It’s open season join the hunt today! ">این فصل باز است شکار امروز!<br><br></span><span title="Developed for fans of FPS games, Hunting Simulators, and the Deer Hunter franchise. ">طراحی شده برای طرفداران بازی های FPS، شکارچی های شکارچی و حق رای دادن شکارچی گوزن.<br><br></span><span title="——————————————— ">---------------<br><br></span><span title="PLEASE NOTE: ">لطفا توجه داشته باشید:<br></span><span title="– This game is free to play, but you can choose to pay real money for some extra items, which will charge your Google account.">- این بازی رایگان است، اما شما می توانید پول واقعی برای برخی از اقلام اضافی که حساب Google خود را پرداخت می کنید را انتخاب کنید. </span><span title="You can disable in-app purchasing by adjusting your device settings. ">شما می توانید با تنظیم تنظیمات دستگاه خود، خرید برنامه را غیرفعال کنید.<br></span><span title="-This game is not intended for children. ">این بازی برای بچه ها در نظر گرفته نشده است.<br></span><span title="– Please buy carefully. ">- لطفا با دقت بخرید<br></span><span title="– Advertising appears in this game. ">- تبلیغات در این بازی ظاهر می شود.<br></span><span title="– This game may permit users to interact with one another (e.g., chat rooms, player to player chat, messaging) depending on the availability of these features.">- این بازی ممکن است کاربران را مجبور به برقراری ارتباط با یکدیگر (به عنوان مثال، اتاق های گفتگو، پخش به پخش چت، پیام رسانی) با توجه به قابلیت های این ویژگی ها. </span><span title="Linking to social networking sites are not intended for persons in violation of the applicable rules of such social networking sites. ">پیوند دادن به سایت های شبکه های اجتماعی برای افرادی که نقض قوانین قابل اجرا از چنین سایت های شبکه های اجتماعی هستند، در نظر گرفته نشده است.<br></span><span title="– A network connection is required to play. ">- اتصال به شبکه برای بازی ضروری است.<br></span><span title="– For information about how Glu collects and uses your data, please read our privacy policy at: www.Glu.com/privacy ">- برای اطلاعات در مورد چگونگی جمع آوری و استفاده از داده های خود از Glu، لطفا سیاست حفظ حریم خصوصی ما را در: www.Glu.com/privacy بخوانید<br></span><span title="– If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature. ">- اگر مشکلی با این بازی دارید، لطفا از ویژگی "راهنما" بازی استفاده کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="– If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature. "></span><span title="facebook.com/glumobile "><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 3.9.4:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Bug fixes and other improvements to game performance">رفع اشکال و پیشرفت های دیگر به عملکرد بازی</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-19T08:01:33+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Stickman Reaper برای اندروید نسخه 0.1.4 http://bigames.mihanblog.com/post/732 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326801826/Stickman_Reaper.jpg" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی زیبا و اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="All the Stickman games fans have been waiting for this game!">تمام طرفداران بازی Stickman منتظر این بازی بوده اند! </span><span title="Stickman Reaper is a game with addictive gameplay.">Stickman Reaper یک بازی با گیم پلی اعتیاد آور است. </span><span title="You have to fight hordes of enemies.">شما باید با انبوهی از دشمنان مبارزه کنید. </span><span title="At your disposal a huge number of ways to destroy enemies.">در اختیار شما تعداد زیادی از راه هایی برای از بین بردن دشمنان. </span><span title="Pump your Reaper and fight the Boss.">پمپ خود را درو کنید و با رئیس مبارزه کنید. </span><span title="This game created to let off steam and have fun.">این بازی برای خنک کردن بخار ایجاد شده و از آن لذت ببرید. </span><span title="Epic finish off animations and SlowMo will not let you pass Stickman Reaper. ">حماسه پایان انیمیشن ها و SlowMo اجازه نخواهد داد که Stickman Reaper را منتقل کنید.<br><br></span><span title="You are a Reaper and it’s time to collect the souls of enemies to improve your weapons. ">شما یک شمشیر است و وقت آن است که روح دشمنان را جمع آوری کنید تا سلاح های خود را بهبود ببخشید.<br><br></span><font color="#009900"><span title="Features: "><font size="3">ویژگی های بازی:</font></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Features: "><br></span><span title="• Addictive gameplay ">• گیم پلی اعتیاد آور<br></span><span title="• Different types of weapons ">• انواع سلاح های مختلف<br></span><span title="• Each weapon accumulates experience and improves level ">• هر سلاح جمع آوری تجربه و بهبود سطح<br></span><span title="• Different fighting styles for each weapon ">• سبک های مختلف مبارزه برای هر سلاح<br></span><span title="• Different fighting styles at different stages of weapon evolution ">• سبک های مختلف مبارزه در مراحل مختلف تکامل سلاح<br></span><span title="• Epic finish off enemies ">• حماسه خاتمه دادن به دشمنان<br></span><span title="• Character leveling system ">• سیستم ترسیم کاراکتر<br></span><span title="• Powerful spells ">• جادوها قدرتمند<br></span><span title="• Endless mode ">• حالت بی پایان<br></span><span title="• Epic SlowMo ">• حماسه SlowMo<br></span><span title="• A wide variety of enemies ">• طیف گسترده ای از دشمنان<br></span><span title="• Boss ">• رئیس<br><br></span><span title="Take up the sword and show what you capacity! ">شمشیر را بردار و نشان دهی چه ظرفیتی داریم<br></span><span title="Download for free and start have fun right now! "><br></span><span title="Creatures presented in this game does not have similarities with humans and are fictitious.">موجوداتی که در این بازی ارائه شده اند شباهت هایی با انسان ها ندارند و فانتزی هستند. </span><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation.">این بازی در هر صورت برای خشونت در هیچ مواقعی نیازی نیست.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation."><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation."><br></span></span></font></div> text/html 2018-05-19T07:52:31+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Soccer Star 2018 Top Leagues برای اندروید نسخه 1.2.1 http://bigames.mihanblog.com/post/731 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326800050/soccer_star_2017_top_leagues.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز ورزشی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"></font><br></div><font size="2"></font><p itemprop="text"><font size="2"><b>Soccer Star 2018 Top Leagues</b> نام <span class="backlink">بازی</span> جدید و محبوب در سبک بازیهای ورزشی فوتبال از استودیوی مطرح Genera Games می باشد که برای سیستم عامل <span class="backlink">اندروید</span> ساخته و عرضه شده است. در این بازی شما میتوانید در لیگ کشورهای مختلف شرکت کرده و با پیروزی های پیاپی خود را به صدر جدول لیگ برسانید، شما کارتان را به عنوان یک بازیکن معمولی فوتبال شروع می کنید و در ابتدا با یک تیم دسته دویی قرارداد می بندید، سپس به تدریج پیشرفت کرده و با تیم های بهتری قرارداد می بندید و رو در روی بهترین بازیکنان فوتبال قرار خواهید گرفت.<br></font></p><font size="2"> اگر از علاقمندان و طرفداران <span class="backlink">بازی</span> فوتبال میباشید این بازی در همین سبک ساخته شده است و میتواند شما را حسابی سرگرم کند. در بازی لیگ های متنوعی همچون لیگ قهرمانان و لیگ یوفا وجود دارد که میتوانید در آنها شرکت کنید. بازی دارای <span class="backlink">گرافیک</span>ی بالا و زیبا به همراه گیم پلی ای مهیج می باشد.<br><br></font><div><font size="2"><b><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه 1.2.1:</font></b></font></div><div><font size="2"><b><font size="3" color="#33CC00"><br></font></b></font></div><font size="2">- اضافه شدن ویژگی های جدید 2018 + بهینه سازی های مختلف و رفع مشکلات بازی</font> text/html 2018-05-19T07:44:38+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Diggy’s Adventure برای اندروید نسخه 1.3.145 http://bigames.mihanblog.com/post/730 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8326799134/1_diggys_adventure.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی زیبای ماجراجویی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Search for hidden treasures, solve puzzles, fulfil godly quests and reveal the greatest mysteries of the past in Diggy’s Adventure. ">جستجو برای گنجینه های پنهان، حل پازل، انجام ماموریت های خداحافظی و بزرگترین رمز و راز های گذشته را در ماجراجویی Diggy نشان می دهد.<br><br></span><span title="Diggy’s Adventure Features: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های بازی: <br></font></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Diggy’s Adventure Features: "><font size="3" color="#009900"></font><br></span><span title="– #1 Rated Adventure Game ">- # 1 امتیاز بازی ماجراجویی<br></span><span title="– 1000+ Riddles &amp; Puzzles to solve ">- 1000+ معماهای و پازل برای حل<br></span><span title="– 500+ Labyrinths to escape from ">- 500+ مزس برای فرار از<br></span><span title="– 100+ Funny characters to interact with ">- 100 + شخصیت های خنده دار برای تعامل با<br></span><span title="– 5 Mythological locations with loads of forgotten treasures ">- 5 مکان اسطوره ای با بارهای گنجینه های فراموش شده<br></span><span title="– Regular weekly updates full of fun events ">- به طور منظم به روز رسانی هفتگی پر از حوادث سرگرم کننده است<br></span><span title="– 18 languages to play in ">- 18 زبان برای بازی در<br></span><span title="– Dedicated team working tirelessly to tease your brain and challenge your skills ">- تیم اختصاصی به طور خستگی ناپذیر کار می کند تا عصبانی شدن مغز شما و مهارت های خود را به چالش بکشد<br><br></span><span title="Join the family of Diggy, Professor, Linda and Rusty on their journey to explore the world full of ancient civilizations and mysteries. ">پیوستن به خانواده Diggy، پروفسور، لیندا و Rusty در سفر خود را به کشف جهان پر از تمدن های باستانی و اسرار آمیز است.<br><br></span><span title="No secret may remain hidden! ">هیچ راز ممکن است پنهان باقی بماند!<br></span><span title="Diggy’s Adventure is a perfect game for all types of players.">ماجراجویی Diggy یک بازی عالی برای همه نوع بازیکن است. </span><span title="Get ready for a greatly written story full of plot twists while progressing through thousands of brain-teasers and beautiful locations as Egypt, Scandinavia, China or Atlantis. ">آماده شدن برای یک داستان کاملا نوشته شده پر از پیچ و تاب های طرح در حالی که پیشرفت از طریق هزاران نفر از brain teasers و مکان های زیبا به عنوان مصر، اسکاندیناوی، چین و یا آتلانتیس.<br><br></span><span title="Enjoy the creative side of the game – craft items and match various ingredients to help you digging, build your camp or decorate it.">لذت بردن از طرف خلاق بازی - آیتم های کاری و مطابقت با مواد مختلف برای کمک به شما حفر، ساخت کمپین خود و یا تزئین آن. </span><span title="Developing your camp is vital since each maze and riddle require energy to get through the blocks and advance into the other location or mine. ">توسعه ی اردوگاه شما بسیار حیاتی است زیرا هر پیچ و خم و معما نیاز به انرژی دارد که از طریق بلوک ها عبور کند و به مکان یا ماله دیگر منتقل شود.<br><br></span><span title="Solve riddles &amp; puzzles to gain rewards ">حل معماهای و پازل برای به دست آوردن پاداش<br></span><span title="Gain rewards and experience points to improve rate of energy regeneration or maximum energy capacity by digging through the mines and fulfilling in-game quests assigned by Gods and other characters.">به دست آوردن پاداش و تجربه امتیاز برای بهبود سرعت بازسازی انرژی و یا حداکثر ظرفیت انرژی با حفاری از طریق معادن و انجام ماموریت در بازی تعیین شده توسط خدایان و شخصیت های دیگر. </span><span title="Each special event brings you a big content update as well as a lot of tiny improvements to make the game even more challenging and entertaining. ">هر رویداد خاص به شما به ارمغان می آورد به روز رسانی محتوا بزرگ و همچنین بسیاری از پیشرفت های کوچک را به بازی حتی بیشتر به چالش کشیدن و سرگرم کننده است.<br><br></span><span title="Note: A network connection is required to play ">توجه: اتصال به شبکه مورد نیاز است<br></span><span title="Note: Diggy’s Adventure is completely free to play, however some game items can also be purchased for real money. ">توجه داشته باشید: ماجراجویی Diggy کاملا رایگان است، اما برخی از آیتم های بازی نیز می توانند برای پول واقعی خریداری شوند.<br><br></span><span title="Do you have any suggestions or problems?">آیا شما پیشنهاد یا مشکل دارید؟ </span><span title="We would love to hear from you! ">دوست داریم بیشتر از شما بشنویم!<br></span><span title="Contact us at support@pixelfederation.com!">با ما تماس بگیرید در support@pixelfederation.com!</span></span></font></div><br>